Przechowywanie paliw

W wielu informacjach przekazywano, że od 1 stycznia 2017 r. miały zmienić się przepisy dotyczące magazynowania paliw. Jednak rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, określające jak należy przechowywać olej napędowy na własne potrzeby, wydane zostało już w czerwcu 2010 roku.

Paliwa należy przechowywać w:

  1. urządzeniach, instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunek elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcie i zabezpieczonych przed stłuczeniem;
  2. garażach dużych (powyżej 100m2) dopuszczalne jest przechowywanie paliw tylko wtedy, gdy są one niezbędne do eksploatacji pojazdu i są przechowywane w opakowaniach jednostkowych wykorzystywanych w handlu detalicznym;
  3. garażach małych (poniżej 100 m2) wolnostojących, wykonanych z materiałów niepalnych dopuszczalne jest przechowywanie do 200 l oleju napędowego lub benzyny, zaś w innych garażach niż wolnostojące ilości do 60 l.
  4. naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu posiadających szczelne zamknięcie;
  5. dopuszczalne jest przechowywanie oleju napędowego na potrzeby własne użytkownika w zbiornikach naziemnych dwupłaszczowych o pojemności do 5000 l.

Zbiorniki dwupłaszczowe są to zbiorniki dwuścienne zrobione z dwóch  warstw stali lub tworzywa sztucznego z bardzo małą przestrzenią między nimi. Składają się one ze zbiornika wewnętrznego – właściwego, w którym magazynowany jest olej napędowy oraz płaszcza zewnętrznego, który musi pomieścić co najmniej 110% projektowej objętości oleju ze zbiornika wewnętrznego – właściwego. Rurociągi i zawory oraz wszelkiego rodzaju osprzęt (pompa, wąż, pistolet etc.) muszą być umieszczone w obrębie płaszcza zewnętrznego bądź w skonstruowanym systemie bezpieczeństwa gwarantującym nieprzenikanie oleju napędowego do gruntu.

Warto wiedzieć, że zbiornik należy zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli jego pojemność nie przekracza 2500 l na tym formalności się kończą. W przypadku większych zbiorników konieczne jest przeprowadzanie, co dwa lata odpłatnych badań. Ich cena rożni się z zależności od województwa, średnio wynosi ok. 200 zł.

Zbiornik należy sytuować w odległości przynajmniej:

Warunki posadowienia zbiornika:

  • płaska, wypoziomowana, równa i stabilna powierzchnia wykonana z niepalnego materiału;
  • podstawa szersza i dłuższa, co najmniej o 30 cm od samego urządzenia;
  • grubość podstawy, co najmniej 5 cm;
  • brak konieczności ustalania stref zagrożenia wybuchem dla zbiorników przeznaczonych do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego;

Powyższe opracowanie przygotowane zostało na podstawie informacji ogólnodostępnych, aktualnych na dzień 2 stycznia 2019 r.